Regulamin | Krajowy program Wieś Plus

Regulamin zgłaszania, wnoszenia opłat i rejestracji Ambasadora w Krajowym Programie Wieś Plus

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient / Ambasador– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Portalu.
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument i przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Internetowego WIEŚ PLUS.
 • Portal internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://wiesplus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zapisać się do Krajowego Programu Wieś Plus, składać Zamówienia.
 • Oferta – produkty prezentowane w Portalu Internetowym
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Holding Wieś Plus Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Portalu internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

§2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://wiesplus.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady zgłaszania, rejestracji Kandydata na Ambasadora i wnoszenia opłat przez konsumenta jak i przedsiębiorcę na prawach konsumenta w Krajowym Programie Wieś Plus (KPWP).
 • Organizatorem Krajowego Programu Wieś Plus jest HOLDING WIEŚ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawa , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956298 , NIP 5272994247, wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5000 PLN.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Portalu Internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Portalu Internetowego;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Portalu Internetowego.
 • Korzystanie z Portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z procesorem 1.0 GHz.
 • Ambasadorem w Krajowym Programie Wieś Plus może być pełnoletnia osoba fizyczna, niekarana prawomocnym wyrokiem Sądu, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa kandydata na Ambasadora i obowiązują wszystkich Ambasadorów zarejestrowanych w ramach zgłoszenia.
 • Oficjalny serwis internetowy Krajowego Programu Wieś Plus znajduje się pod adresem www.wiesplus.pl.

§3. Zasady zgłaszania, rejestracji

 • Warunkiem udziału Kandydata w Krajowym Programie Wieś Plus jako Ambasadora jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja):
  • polecenie Kandydata przez Ambasadora Krajowego Programu Wieś Plus;
  • wypełnienie przez Kandydata Formularza Rejestracyjnego na stronach oficjalnego serwisu KPWP łącznie z podaniem kodu polecającego Ambasadora;
  • wniesienie opłaty rejestracyjnej w podanej w Formularzu kwocie, która jest dokonywana w polskiej jednostce walutowej (PLN) poprzez dostępny w serwisie (KPWP) system opłat i stanowi kwotę brutto zawierającą wymagany podatek VAT;
  • moduł sprzedażowy (sprzedaż dokonywana jest za pomocą wygenerowanych linków płatności)
  • zatwierdzenie Kandydata przez Holding wraz z otrzymaniem potwierdzenia na podany przez Kandydata adres e-mail.
 • Kandydat otrzyma potwierdzenie lub odmowę rejestracji na Ambasadora na adres e-mailowy wskazany podczas zgłoszenia.
 • Holding może odmówić rejestracji Kandydata na Ambasadora w KPWP bez podania przyczyny.
 • W przypadku odmowy rejestracji Kandydata, lub rezygnacji Kandydata z uczestnictwa w KPWP w ciągu 14 dni od przesłania przez Niego Zgłoszenia, Holding zwróci niezwłocznie Kandydatowi na wskazane przez Niego konto bankowe pełną kwotę uiszczonej przez niego opłaty.
 • Kandydat po pozytywnej akceptacji będzie działał na podstawie regulaminu, który określa warunki postępowania Ambasadora w KPWP.

§4. Zamówienie

 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.wiesplus.pl i w udostępnianych przez nią opisach, zdjęciach, reklamach, ulotkach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Wskazane wyżej publikacje i umieszczone przez Sprzedawcę na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte w nich informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie. Dlatego też Kupujący powinien dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia, czy informacje są aktualne. Służą do tego wszystkie udostępnione przez Sprzedawcę kanały kontaktów.
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na podstawie pisemnej formy zlecenia sprzedaży, które składa Kupujący. Zazwyczaj używana jest forma elektroniczna – wiadomość e-mail przesłana na jeden z publicznych adresów e-mail Sprzedawcy. Znajduje się on na jej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” – https://www.wiesplus.pl/kontakt . Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP lub jego odpowiednik, określenie zamawianego towaru poprzez wskazanie jego rodzaju, nazwy lub numeru katalogowego, ilość towaru, termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru. Zamówienie może być też złożone za pośrednictwem formularza przygotowanego przez Sprzedawcę, a znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce: https://www.wiesplus.pl/dla_firm_i_instytucji
 • Kupujący oświadcza, że dokonuje zamówienia z pełną świadomością czynu, a zamówione przez niego produkty bądź usługi są zgodne z jego zapotrzebowaniem i oczekiwaniami. Kupujący oświadcza również że zostaną one wykorzystane do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Składając zamówienie, Kupujący zobowiązuje się automatycznie i bezwzględnie do użytkowania kupowanych produktów we właściwy sposób, zgodnie z ich przeznaczeniem i odpowiednią dbałością pod rygorem utraty gwarancji.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Kupującego. Od tego momentu zamówienie wiąże obie umawiające się Strony.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi na nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zdarzają się przypadki niedostarczenia wiadomości (spam lub błąd serwera). Wobec tego najbardziej właściwym jest profilaktyczne potwierdzenie korespondencji drogą telefoniczną.
 • Zmiana adresu dostawy po dokonanym już potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i przekazaniu zamówienia do realizacji, może spowodować przesunięcie terminu wysyłki oraz dostawy. Możliwa jest jedynie za dodatkową opłatą za transport i czynności logistyczne.
 • Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powstania wątpliwości odnośnie do prawdziwości danych Kupującego zawartych w zamówieniu, aż do czasu potwierdzenia (kopie dokumentów rejestrowych, pieczęć firmowa).
 • Standardowa wysyłka (poza innymi uzgodnieniami) zamówionego towaru ze stanu magazynowego następuje o godzinie 12:00 od poniedziałku do piątku.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy ani uchylić się od jej wykonania w żaden inny sposób, gdy Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia, tj. potwierdził przyjęcie zamówienia do realizacji. Wszelkie roszczenia mogą być rozpatrzone lub skierowane na drogę sądową, dopiero po zakończeniu realizacji zawartej umowy.

§5. Zamówienie – akceptacja

 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego wszystkich ustaleń, które są niezbędne do funkcjonowania umowy i rozpoczęcia realizacji. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną przez Zamawiającego, za pomocą wiadomości e-mail.
 • Wszystkie dokonywane korekty umowy są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest dopiero od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.
 • Zlecając wykonanie usługi lub usługi produkcyjnej Kupujący zamawia towar, który jest artykułem dedykowanym i nosi cechy indywidualnego przetworzenia.
 • Technologie oraz surowce zastosowane do realizacji przedmiotu umowy są często niepowtarzalne w swojej konfiguracji, z tej przyczyny, że są zamówieniem jednostkowym, którego realizacja jest zależna od wielu warunków i narzuconych wymagań.
 • Wobec powyższego ustala się, a Kupujący niniejszym akceptuje, że Sprzedawca wykonuje i sprzedaje towary i usługi pozbawione wad, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, oferowanymi możliwościami oraz bazując na aktualnie dostępnych surowcach i prefabrykatach. Jednocześnie Kupujący akceptuje metody i swobodę sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdyż nie można określić i opisać z góry wszelkich parametrów przedmiotu produkcji nieseryjnej.
 • Kupujący zobowiązany jest poinformować pisemnie Sprzedawcę o specyficznych wymaganiach, ale także o nietypowych warunkach eksploatacji i przeznaczenia, jeszcze przed złożeniem zamówienia. Ma to zapobiec nieporozumieniom a w dalszej kolejności stratom wynikającym z niewłaściwie złożonego zamówienia.
 • Kupujący ma obowiązek sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów ortograficznych, redaktorskich i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, musi to potwierdzić poprzez przesłanie potwierdzenia.
  Kupujący od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za niezauważone błędy występujące w wydrukowanej pracy, a które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania i uzgadniania.
 • Z uwagi na stosowane technologie produkcji, w tym szczególnie druku – podczas produkcji może powstać do 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru. W procesach graficznych należy zwrócić uwagę na różnice wynikające ze stosowania odmiennych profili wizualnych: CMYK, RGB i systemów odwzorowania barw jak: Pantone lub RAL.
 • Różnice mogą wynikać z zastosowania podobnych a odmiennych surowców i prefabrykatów, które pochodzą od różnych wytwórców i pomimo podobieństwa różnią się swoimi właściwościami. Jedynym w miarę skutecznym zabezpieczeniem realizacji jest zapoznanie się ze specyfikacją produktu (Kartą Produktu) służącego wykonaniu Usługi. W wielu przypadkach dostęp do dokumentów specyfikacji jest utrudniony lub niemożliwy, co może spowodować przedłużenie terminu zawarcia umowy lub odstąpienie jeszcze przed zawarciem.
 • Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną wezwaną przez Kupującego, Pocztą Polską, lub jest wysłana przez dostępne firmy kurierskie.
  Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi 48 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), a Pocztą Polską: przeciętnie 4 do 7 dni roboczych.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji toku umowy wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, strajków i masowej absencji, opóźnienia powstałe w trakcie transportu prefabrykatów, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. Zdarzeniem losowym można nazwać też awarię urządzeń służących wykonaniu przedmiotu umowy.
  W razie wystąpienia takich okoliczności Sprzedawca zobowiązuje się w możliwie najszybszym terminie powiadomić o tym Kupującego.
 • Opóźnienie dostawy powstałe na skutek działania firmy spedycyjnej nie należy do odpowiedzialności Sprzedawcy.

§6. Cena

 • Cena podstawowa towaru (nie zawiera opłat związanych) zawarta jest w cenniku Sprzedawcy lub widnieje w specjalnie do tego przeznaczonych publikacjach.
  Ceny podawane przez Sprzedawcę są z reguły podawane jako ceny netto, do których będzie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Faktury zagraniczne mogą być wystawione bez konieczności naliczenia podatku obrotowego, jako niepodlegające opodatkowaniu w kraju (N.P.).
  Jeżeli opublikowana cena towaru jest ceną brutto, to zawiera odpowiednią i czytelną informację o należnym podatku obrotowym VAT.
 • Cenniki Sprzedawcy aktualizowane są tylko okresowo. Wiele surowców i prefabrykatów wycenianych jest na podstawie bieżącego kursu walut obcych.
  Dla każdego indywidualnego zamówienia obowiązuje wyłącznie cena ustalona umową, ponieważ bazowała na aktualnych wówczas cenach.
 • Właściwa, obowiązująca cena towaru zamówionego przez Kupującego ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy lub w zamówieniu Kupującego, które zostało potwierdzone.
 • Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z siedziby Sprzedawcy do Kupującego lub wskazanego przez niego innego miejsca dostawy.

§7. Wnoszenie opłat i bezpieczeństwo transakcji

 • Kandydat na Ambasadora, konsument jak i przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptują formę płatności dostępną na stronie www.wiesplus.pl
 • Płatności realizowane są przez bezpieczny przelew elektroniczny realizowany poprzez system płatności online „PayU” udostępniany przez PayU S.A. , przez system BLIK oraz przez płatność kartą płatniczą.
 • Płatność przelew online to natychmiastowy przelew wykonany przez Internet. Płatność jest realizowana poprzez kliknięcie w specjalnie wygenerowany link, który przeniesie Cię bezpośrednio do Twojej bankowości internetowej, gdzie nie musisz już wypełniać danych naszej firmy, tylko zatwierdzasz transakcję i gotowe.
 • Płatność kartą płatniczą.
  Jak zapłacić online kartą płatniczą? Najprostszy wariant polega na: a. Wybraniu opcji „płatność kartą” po przejściu do opcji płatności.
  b. Wprowadzeniu danych karty: numeru, imienia i nazwiska posiadacza, daty ważności plastiku, a także numeru CVV/CVC, znajdującego się na rewersie karty.
  c. Zatwierdzeniu transakcji.
 • Szybka transakcja BLIK, to transakcja bez konieczności podawania danych z karty.
 • Transakcja BLIK realizowana jest poprzez wygenerowanie 6-cyfrowego kodu potrzebnego do opłaty zamówienia. Dodatkowo, jako Klient potwierdzisz każdą transakcję w aplikacji, widząc kwotę i nazwę punktu akceptacji.
 • Z płatności za pośrednictwem BLIK możesz skorzystać, będąc użytkownikiem smartfona i posiadaczem konta w banku, który obsługuje ten standard płatności.
 • By dokonać zakupu, należy na stronie płatności wybrać metodę Blik:
  Wybrać “Blik z kodem”
  a. Wygenerować 6-cyfrowy kod Blik w aplikacji mobilnej (analogicznie do płacenia w sklepie stacjonarnym).
  b. Przepisać otrzymany numer do okienka na stronie internetowej www.wiesplus.pl.
  c. Zatwierdzić transakcję na stronie.
  d. Potwierdzić operację w aplikacji mobilnej banku.
  LUB
  e. Wybrać “Blik bez kodu”.
  f. Zatwierdzić transakcję na stronie.
  g. Potwierdzić operację w aplikacji mobilnej banku.
 • Operator płatności elektronicznych PayU S.A zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji oraz danych klientów dokonujących płatności. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji przez naszych klientów.
 • Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem do operatora płatności i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.
 • Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika PaYU S.A Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi. W przypadku odmowy dokonania płatności przez operatora, klient w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia z jakich powodów transakcja nie może być zrealizowana (przykładowo: brak środków, przerwy w działaniu systemu banku).
 • Konsultant (BOK) może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
 • Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Spółkę opłatami lub prowizjami.

§8. Płatność za zamówienia

 • Zapłata przez Kupującego uzgodnionej ceny następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, która jest wystawiana Kupującemu po dokonaniu zamówienia towaru, a następnie zostaje przesłana Kupującemu w formie elektronicznej.
 • Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, chyba że w treści faktury zostanie wyznaczona inna forma i płatności (gotówka lub pobranie). W przypadku, gdy Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności „za pobraniem”, Sprzedający nalicza dodatkową opłatę w wysokości 1% wartości zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki za pobraniem – bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że ryzyko takiej realizacji jest zbyt duże.
 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, wskazanym na fakturze. W przypadku zapłaty gotówkowej za termin dokonania uważa się dzień, w którym środki zostały wpłacone, a Sprzedawca wystawił pokwitowanie.
 • W przypadku transakcji o wartości przekraczającej limity kredytowe wyznaczane Kupującemu przez Spółkę, Spółka uprawniona jest żądać przedpłaty części ceny w odpowiedniej wysokości i we wskazanym przez nią terminie. W takiej sytuacji przystąpienie przez Spółkę do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty. Opóźnienie w zapłacie przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia Spółkę od odstąpienia od umowy i nie skutkuje powstaniem dla Kupującego żadnych roszczeń.

§9. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje Kandydata związane z jego Zgłoszeniem i Rejestracją w KPWP powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@wiesplus.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia Zgłoszenia do Holdingu.
 • Holding maksymalnie w ciągu 14 dni od wpłynięcia Zgłoszenia Reklamacyjnego rozpatrzy to zgłoszenie i poinformuje Zgłaszającego o dalszym postępowaniu.
 • Konsument i przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 • Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • Zwrot środków nienależnych, np. wynikających z wykonania nieprawidłowej operacji następuje niezwłocznie na konto nadawcy, po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy. Jeżeli zostanie wskazany inny sposób, to zwrot może nastąpić dopiero po uruchomieniu procedury sprawdzającej.
 • Zakupu Towaru od Sprzedawcy dokonują podmioty gospodarcze. Wobec tego przepisu zawarte w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie mają zastosowania dla stron.

§10. Zgłaszanie Reklamacji

 • Procedura reklamacyjna obowiązująca w sklepie, uwzględniająca uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.
 • Klient ma prawo zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego towaru posiadającego wady lub defekty nieujawnione w trakcie sprzedaży, w okresie obowiązywania rękojmi (Kodeks cywilny Dział II Rękojmia za wady Art.556 §1 następne).
  Jeżeli Klientowi przysługują uprawnienia z gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona w okresie, na jaki gwarancja została udzielona.
 • Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI (dostępny jest na stronie reklamacje-i-zwroty) oraz uzupełnić następujące informacje:
  a. Data zgłoszenia,
  b. Niezbędne dane adresowe zgłaszającego (nazwa i adres firmy, e-mail, telefon, adres wysyłki towaru),
  c. Data zakupu oraz numer faktury,
  d. Wadliwy towar (nazwa, kod, ilość, numer partii),
  e. Czytelny opis przyczyny uszkodzenia, wady, powodu reklamacji.
 • Wadliwy towar wraz z załączonym FORMULARZEM REKLAMACJI, powinien być wysłany na poniższy adres firmy:
  HOLDING WIEŚ PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  11-300 Biskupiec, Warszawska 15/2 z dopiskiem: Zwrot reklamacyjny.
 • Na zgłaszającym reklamację spoczywa ciężar potwierdzenia, że reklamacja dotarła do Sprzedawcy.
 • Odpowiedzi na reklamację Holding udzieli Klientowi drogą mailową w terminie niezwłocznym, jak tylko będzie możliwe ustalenie jej zasadności.
 • W pozostałych przypadkach Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do firmy Sprzedawcy.
 • Reklamację może złożyć Właściciel lub osoba posiadająca upoważnienie do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
  FORMULARZ REKLAMACJI do pobrania jest TUTAJ

§11. Odpowiedzialność

 • Holding nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niepoprawnie wpisane dane przez Kandydata;
  • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Kandydata, które spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Zgłoszenia, działania lub zaniechania osób trzecich, na które Holding nie miał wpływu;
  • sposób w jaki Kandydat wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte podczas uczestnictwa w KPWP.
 • Kandydat oraz Uczestnik (Ambasador) przystępuje do KPWP i oświadcza ,że podejmuje świadomą decyzję o udziale w programie.

§12. Własność intelektualna

 • Tytuły i prawa do zawartości merytorycznej udostępnionej w domenie adresowej wiesplus.pl, układu, loga, grafiki, zdjęć, plików audio i video oraz prezentacji, przysługują Holdingowi i są prawnie chronione.
 • Powyższe oznaczenia lub materiały nie mogą być wykorzystywane przez Kandydata po ustaniu/zakończeniu uczestnictwa Ambasadora w KPWP.

§13. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w KWPW będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Holdingu.
 • Wysłanie Zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej KPWP oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zasady ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania zostały ujęte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie wiesplus.pl.
 • Kandydat zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi.
 • Zarejestrowanie się Kandydata i jego zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej.
 • Holding ma prawo zmiany postanowień Regulaminu a poczynione zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego